Przetarg

 

Przetarg na roboty budowlane związane z zadaniem
Wymiana pokrycia dachu budynku B” 

Zamawiający :
Dom Zakonny we Wrocławiu
Kongregacji Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
ul. Rydygiera 22-28
50-249 Wrocław

Tel: 71 393 08 29
Fax: 71 393 08 29
e-mail: fundacja@boromeuszki.pl

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Piotr Janczar – tel. 506 769 239

Ogłoszenie wyników przetargu:
Na drodze przetargu do prac budowlanych została wybrana  firma:
SOBDAL – Daniel Sobczyk z Kamieńca Ząbkowickiego:
 

 

 

 

 

Wrocław: Wymiana pokrycia dachu budynku B

Numer ogłoszenia: 55353 – 2014; data zamieszczenia: 16.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy , ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 393 08 29 wew. 48, faks 71 393 08 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boromeuszki.wroclaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: kościelna osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachu budynku B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu budynku B, w budynku przy ul. Rydygiera 22-28, we Wrocławiu, w którym zlokalizowany jest dom zakonny oraz zakład opiekuńczo-leczniczy, wg dokumentacji projektowej, zgodnie z wiedzą techniczną oraz prawem budowlanym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6, 45.26.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł. Szczegóły w SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy złożonych oświadczeń i dokumentów, o których szczegółowo mowa w SIWZ (do pobrania)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: a) wykazu minimum 3 robót budowlanych odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania, wg załącznika nr 2 do SIWZ; b) dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wyszczególnione w załączniku nr 2 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; c) dokumentów potwierdzających przez zamawiającego odbycie wizji lokalnej wraz z propozycją uzgodnień, o czym mowa w pkt. 4.3 SIWZ;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy złożonych oświadczeń i dokumentów, o których szczegółowo mowa w SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie analizy złożonych oświadczeń i dokumentów, o których szczegółowo mowa w SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Termin – 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boromeuszki.wroclaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wymiana pokrycia dachu budynku B – przedmiar
Przedmiar_remont_dachu_bud_B
 – można pobrać klikając na podkreślony tekst

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na roboty budowlane związane z zadaniem „Wymiana pokrycia dachu budynku B”
SIWZ – można pobrać klikając na podkreślony tekst 

Naprotechnologia - leczenie niepłodności