OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

gru 19, 2015   //   by fundacja   //   Aktualności Fundacja, Aktualności Siostry Boromeuszki, Dom Zakonny  // 

Wrocław: Dokumentacja projektowa
Numer ogłoszenia: 1/12/2015; Data zamieszczenia: 19.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – prace projektowe

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy , ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 782 87 61 wew. 21, faks 71 782 87 64.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.boromeuszki.wroclaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: kościelna osoba prawna.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej potrzebnej do realizacji inwestycji, polegającej na remoncie i przebudowie z dostosowaniem do przepisów ochrony przeciwpożarowej i zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego D przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu, zwanej dalej „Inwestycją”, w związku z aplikacją o finansowanie do RPO WD 2014-2020: 4.3 Dziedzictwo Kulturowe „Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych; przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia”.

W szczególności:
Wykonanie inwentaryzacji budynku D w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej
Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Komendanta PSP
Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcyjnej, projektu budowlanego (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne) wraz z pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowę oraz programem funkcjonalno-użytkowym na potrzeby RPO
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla projektowanych prac

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław,
tel. 509 437 479, e-mail: siostry@boromeuszki.pl
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2015, godz. 10.00.

Comments are closed.

Naprotechnologia - leczenie niepłodności